Home

SPECIES

Euophrys luteolineata
(♂)
(SIMON, 1871)

combinations
Attus luteo-lineatus (♂) SIMON, 1871: 217
Euophrys luteo-lineata: SIMON 1876: 186

© Dr. Metzner 2020