Home

SPECIES

Freya regia
(♂,♀)
(PECKHAM & PECKHAM, 1896)

combinations
Heraclea regia (♂,♀) PECKHAM & PECKHAM, 1896: 77
Cyrene regia: (♂,♀) F. O. PICKARD-CAMBRIDGE 1901: 222,226,229
Freya regia: SIMON 1903: 716

© Dr. Metzner 2020