Home

SPECIES

Toxeus maxillosus
(♂,♀)
C. L. KOCH, 1846

combinations
Toxeus maxillosus (♂) C. L. KOCH, 1846: 19
Toxeus maxillosa: (♀) THORELL 1895: 328
Myrmarachne maxillosa: SIMON 1901: 499
Toxeus maxillosus: PRÓSZYŃSKI 2016: 16
Myrmarachne maxillosa: ŻABKA & GARDZIŃSKA 2017: 230
Myrmarachne maxillosa: (♂) PENG 2020: 249
Myrmarachne maxilosa: LOGUNOV & OZERNOY 2022: 641 (lapsus)

synonyms
Toxeus bellicosus (♂) (PECKHAM & PECKHAM, 1892)
Toxeus giganteus (♂,♀) (ŻABKA, 1985)
Toxeus modestus (juv.) (THORELL, 1892)
Toxeus procerus (♂) (THORELL, 1877)

© Dr. Metzner 2024