Home

SPECIES

Myrmarachne laeta praelonga
(♂)
(THORELL, 1890)

combinations
Synemosyna praelonga (♂) THORELL, 1890: 64
Myrmarachne laeta praelonga: STRAND 1909: 103

© Dr. Metzner 2023