Home

SPECIES

Zenodorus omundseni
(♂,♀)
(ZHANG & MADDISON, 2012)

combinations
Omoedus omundseni (♂,♀) ZHANG & MADDISON, 2012: 28
Zenodorus omundseni: PROSZYNKI 2017: 76

© Dr. Metzner 2020