Home

DISTRIBUTION

Lapsias cyrboides
(♂,♀)
SIMON, 1900

Distribution

Venezuela,

© Dr. Metzner 2020