Home

DISTRIBUTION

Gedea fungiformis
(♀)
(XIAO & YIN, 1991)

Distribution

China,

© Dr. Metzner 2020