Home

DISTRIBUTION

Rishaschia mandibularis
(♂,♀)
(TACZANOWSKI, 1872)

Distribution

Brazil, Ecuador, French Guiana, Guyana, Suriname,

© Dr. Metzner 2024