Home

DISTRIBUTION

Colonus branicki
(♂,♀)
(TACZANOWSKI, 1872)

Distribution

French Guiana, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela,

© Dr. Metzner 2024