Home

DISTRIBUTION

Plexippus baro
(♂)
WESOŁOWSKA & TOMASIEWICZ, 2008

Distribution

Ethiopia,

© Dr. Metzner 2020